Som
riadna
šupa

banan

Vďaka mne je
mesto čistejšie

Bioodpad nemusí skončiť na skládke. Inovatívnou
technológiou suchej fermentácie ho vieme premeniť na
čistú energiu šetrnú k planéte.

Čo dokáže bioodpad

zem

CEBZ
dokáže zvýšiť mieru
triedenia odpadu
nielen v slovenských
mestách
a regiónoch.

Máme len
jednu planétu
a žiadny plán B

Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu je z
dlhodobého hľadiska neudržateľné. Naším poslaním je
pretvárať slovenské mestá na zelené sídla budúcnosti.
Udržateľné, technologicky vyspelé a čiastočne energeticky
sebestačné. SPP a Brantner prinášajú do viacerých
slovenských miest špičkovú technológiu, ktorá dokáže
premeniť bioodpad z domácností na využiteľnú energiu a
bio hnojivo.

Viac o energii z bioodpadu

Čistá energia
pre mesto

Spracovanie odpadu v CEBZ je tým najlepším riešením pre životné prostredie, pretože prináša úplne nový rozmer zhodnocovania bioodpadu. V CEBZ sa vytvorí energia aj kompost dllhodobým, koncepčným a udržateľným riešením, ktoré znižuje množstvo skládkovaného odpadu. Pomáha teda mestám zbaviť sa odpadu, ktorý vyprodukujú.

SPP a Brantner
preto plánujú
vybudovať viacero
centier spracovania
komunálneho a
biologického
odpadu na
Slovensku.

Viac o partnerstve SPP + Brantner

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktoré dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. Poskytuje aj energetické služby, energetické smart riešenia, rozvíja alternatívnu dopravu, výrobu a dodávku obnoviteľných energií, elektriny a biometánu. Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb. Spoločnosť zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Okrem prevádzky skládok sa zaoberá aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu.
22743_SPP_logo spp_final update brantner