Bioodpad
vie byť riadna
šupa.

Nestačila by
namiesto CEBZ
obyčajná
kompostáreň?

Kompostovanie je posledným technologickým krokom v CEBZ. Ak však procesu kompostovania nepredchádza anaeróbna fermentácia, rozklad biologickej hmoty je sprevádzaný uvoľňovaním plynov ako oxid uhličitý a čpavok, namiesto energeticky hodnotného metánu. Bola by skutočná škoda túto energiu nevyužiť.

Nebola by lepším riešením spaľovňa?

Od 1. januára 2023 je zakázané voziť do spaľovne bioodpad. V lokalitách so zlými rozptylovými podmienkami je spaľovňa nevhodné riešenie. Európska únia navyše nepodporuje projekty, ktoré nie sú cirkulárne (napr. spaľovňa). Biologicky rozložiteľný odpad ani nie je vhodnou surovinou pre spaľovňu. V dôsledku vysokej vlhkosti a nízkej výhrevnosti dochádza k tvorbe znečisťujúcich a zdraviu škodlivých látok. CEBZ je v porovnaní so spaľovňou riešenie šetrnejšie k zdraviu obyvateľov, ale aj k životnému prostrediu. Zároveň je projekt CEBZ v súlade s dlhodobou koncepciou cirkulárnej ekonomiky aj po roku 2027 a zabezpečí stabilné napĺňanie cieľov separácie a zhodnotenia odpadov naviazaných na environmentálne ciele EÚ.

Čo môžem očakávať
od projektu CEBZ

ako občan mesta,
pri ktorom vznikne?

Vďaka CEBZ skončí na skládke oveľa menšie množstvo odpadu. Bude sa tiež udržiavať vysoký štandard nakladania s odpadom, v súlade s legislatívou EÚ. Dôjde k eliminovaniu zápachu zo skládky a znižovaniu produkcie skleníkových plynov. To znamená, že sa zlepší kvalita ovzdušia v regióne z dôvodu nižších vypúšťaných emisií z kotlov na biomasu najmä v prechodnom a zimnom období.

Z CEBZ sa zápach nešíri. Proces sa deje v uzavretých priestoroch.

CEBZ
zvýši mieru
recyklácie
v regióne
o 70 %.

Ako funguje CEBZ?

Aké sú prínosy projektu pre
ochranu životného prostredia?

Ide o riešenie, ktoré je v súčasnosti environmentálne najprijateľnejšie. Zníži sa objem skládkovaného odpadu, eliminuje sa zápach a zvýši sa povedomie verejnosti o nakladaní s odpadmi. Projekt je koncepčne pripravený tak, že bude slúžiť na edukáciu verejnosti a študentov v tejto oblasti. Je výborným príkladom funkčného konceptu cirkulárnej ekonomiky.

Zvýši sa pre spracovávanie bioplynu riziko výbuchov, a teda ohrozenia majetku
a životov ľudí?

Technológia spĺňa a bude spĺňať všetky požadované normy a legislatívne požiadavky platné na našom území a bude sa posudzovať v zmysle platných štandardov a požiarnych predpisov. Bioplyn je chudobnejší na výbušné látky ako zemný plyn a z tohto pohľadu je to technológia menej riziková ako zariadenia na spracovanie zemného plynu. Keďže ide o riadený proces, nebude dochádzať k nekontrolovateľnému úniku bioplynu, ako je to v prípade skládky.

Aký vplyv na zamestnanosť to bude mať? Koľko nových pracovných miest vznikne?

Projekt počíta, že CEBZ primárne zamestná okolo 25 až 30 ľudí. Nepriamo však udrží aj zamestnanosť asi 200 ľudí v zberovej spoločnosti a technických službách.

Prečo je CEBZ zaujímavý pre SPP?

SPP vidí v spracovaní bioodpadu príležitosť na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zníženie emisií skleníkových plynov, ku ktorej smeruje celá Európa. Výhodou biometánu je, že sa dá prepravovať v už existujúcej distribučnej sústave a využiť v priemysle alebo energetike. Biometán je jedným z riešení znižovania emisií v doprave formou bioCNG a bioLNG, ktoré sú vhodné pre nákladnú cestnú a riečnu dopravu a otvárajú potenciál aj pre zelenú dopravu v mestách.

Kto projekt zaplatí?

CEBZ nepredstavuje žiadnu záťaž pre mestské rozpočty a výstavba bude financovaná zo zdrojov, ktoré zabezpečia obaja investori (Brantner a SPP). Vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť sa plánuje získanie časti investičných prostriedkov aj z verejných zdrojov.

Prečo je CEBZ zaujímavý pre Brantner?

Takmer 30 rokov je Brantner synonymom progresívnej značky v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Odpadové hospodárstvo aj technické služby miest prechádzajú dynamickými zmenami. Dobrý systém odpadov, manažmentu energií a technických služieb je predpokladom kvalitnejšieho života v mestách. Práve Brantner prináša inovatívne technológie slovenským samosprávam.