Viac ako 70 % biologického odpadu z domácností dnes končí na skládke. No nemuselo by!

Čistá energia
pre mesto

Takmer 40 % komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa dá ďalej spracovať. Dnes však končí na skládkach. Práve CEBZ alebo Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu umožní slovenským mestám spracovávať bioodpad a získať tak späť čistú energiu pre svojich obyvateľov.

Mestá dnes musia zabezpečiť zber
biologicky rozložiteľného odpadu.

Od roku 2023 navyše budú môcť
skládkovať len upravený komunálny
odpad.

60 000
ton bioodpadu

Zbavíme mestá ich vlastného
odpadu. CEBZ ročne spracuje
až 60 000 ton biologického
odpadu
od 250 000
obyvateľov.

cebz

Ako funguje CEBZ

V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z komunálu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto možno získať sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni. Oddelene sa spracuje odpad z hnedých nádob.

Biometán

Biometán možno zužitkovať na výrobu elektrickej energie a výrobu tepla (vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody), ako alternatívne plynné palivo v priemysle alebo ako pohonnú hmotu v doprave.

Biokompost

Organické zvyšky v uzavretých priestoroch podliehajú aeróbnemu rozkladu a budú sa môcť použiť ako certifikovaný biokompost, ktorý dokáže obmedziť umelé hnojivá v poľnohospodárstve.

Stabilizovaný zvyšok

Časť odpadu, ktorá sa nebude dať využiť, sa uloží na skládke vo forme stabilizovaného zvyšku. Bude ho však vzhľadom na triedenie a spracovanie oveľa menej ako dnes.

60
autobusov ročne

Vďaka biometánu dokážeme ročne
poháňať približne 60 autobusov

a 25 zvozových áut
na CNG pohon.

recyklacia

Kapacitne je technológia navrhnutá tak, aby dokázala spracovať privezený odpad priebežne, čím sa výrazne znižujú nároky na skládkovanie. Výhodou CEBZ je práve to, že celý proces prebieha v uzatvorenom priestore. Redukujeme tak nepríjemný zápach, ale aj znečisťujúce látky.

Biologický odpad zo zmesového odpadu je zároveň spracovaný oddelene od biologického odpadu separovaného v domácnostiach.

Cesta
k čistej energii

CEBZ efektívne znižuje objem skládkovaného odpadu a zvyšuje jeho
ďalšiu využiteľnosť. Ako presne tento proces funguje?

Triedenie v domácnosti

Obyvatelia miest a obcí vyseparujú bioodpad do hnedých kontajnerov. Ten sa následne zvezie do CEBZ. Separovaný bioodpad je spracovaný oddelene od organických častí zo zmiešaného komunálneho odpadu, aby bol produktom špičkový biokompost.

Zber komunálneho odpadu

Druhú časť vstupu tvoria organické zložky z klasického komunálneho odpadu, ktoré končia v čiernych zmesových nádobách. Po vytriedení sa tiež využijú v CEBZ.

Triedenie odpadu

V procese triedenia zmesového komunálneho odpadu sa navyše vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto možno získať sklo, papier, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v CEBZ. V procese mechanickej predúpravy vzniká výhrevná zložka vhodná pre výrobu alternatívneho paliva a časť odpadu, ktorý nevieme zhodnotiť a končí na skládke.

Zhodnotenie odpadu

Biologicky rozložiteľný odpad sa spracováva v uzavretom systéme kombináciou bioplynovej a kompostovacej technológie. Vznikajú tak nové produkty, ako biometán a biokompost.

Využitie

Biometán vieme zužitkovať na výrobu elektrickej energie a výrobu tepla, ako alternatívne plynné palivo v priemysle alebo ako pohonnú hmotu v doprave. Kompost nájde svoje využitie v záhradách a v poľnohospodárstve ako náhrada umelých hnojív.

Ste odborník?
Spoznajte podrobnú schému CEBZ.

Prejsť na schému

Za všetkým je triedenie a suchá fermentácia

CEBZ je založené na princípe triedenia a procese suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom vody. Suchá fermentácia je vhodná pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj pre konáre alebo trávu. Práve vďaka tejto inovatívnej technológii dokážeme odpad spracovať a dať mu nový život vo forme bio produktov. Spracovanie dokáže inovatívne zhodnotiť odpad a výrazne znížiť objem skládkovania.

Výhrevnosť
produkovaného
biometánu je podobná
ako výhrevnosť z 1500
mohutných stromov
určených na palivové
drevo.

Výhody

  • Po spracovaní v CEBZ získavame zhodnotený odpad vo forme biometánu a biokompostu.
  • Náklady na výrobu biometánu z bioodpadov sú približne o 60 % nižšie ako náklady na klasické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu.
  • Zariadenie na suchú fermentáciu vie fungovať aj v menších mestách, čo šetrí náklady na zvoz odpadu.
  • Výhodou získaného biometánu je, že sa dá prepravovať v už existujúcej distribučnej sieti.
  • Jedno zariadenie na suchú fermentáciu dokáže spracovať viac ako 25 000 ton bioodpadu ročne.

Technológia budúcnosti

Inovatívna technológia suchej fermentácie na spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu sa využíva v mnohých európskych krajinách.

Jönköping, Švédsko (Hitachi Zosen INOVA)

svedsko
Množstvo
spracovaného bioodpadu
40 000 t ročne
Množstvo
produkovaného bioplynu
6 500 000 m3 ročne

Na jeseň 2015 si švédska vláda stanovila ambiciózny cieľ stať sa jednou z prvých priemyselných krajín, ktorá sa úplne zbaví fosílnych palív. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je prechod z benzínu a nafty na ekologické palivá vo verejnej doprave. Riešenie? Suchá fermentácia a zhodnocovanie bioodpadu.

Bohmte-Hunteburg, Nemecko (TTV Thöni)

Bohmte
Množstvo
spracovaného bioodpadu
65 000 t ročne
Množstvo
produkovaného bioplynu
6 250 000 m3 ročne

Objem odpadu, ktorý ľudstvo vyprodukuje, každým dňom rastie. Prečo to nevyužiť? Odpadový materiál skrýva obrovský potenciál. Vedia to aj v spoločnosti Thöni Environmental Energy Engineering, ktorá tento odpad efektívne spracúva, pričom vracia do obehu čistú energiu a ďalšie cenné materiály do ekologického cyklu.

Sinsheim, Nemecko (TTV Thöni)

Sinsheim
Množstvo
spracovaného bioodpadu
20 000 t ročne
Množstvo
produkovaného bioplynu
2 000 000 m3 ročne

Objem odpadu, ktorý ľudstvo vyprodukuje, každým dňom rastie. Prečo to nevyužiť? Odpadový materiál skrýva obrovský potenciál. Vedia to aj v spoločnosti Thöni Environmental Energy Engineering, ktorá tento odpad efektívne spracúva, pričom vracia do obehu čistú energiu a ďalšie cenné materiály do ekologického cyklu.