Bioodpad
nie je problém, ale vzácny zdroj čistej energie a potenciálne organické hnojivo.

Potenciál ukrytý
v šupe

Bioodpad tvorí významnú časť komunálneho odpadu. V súčasnosti tvorí biologicky rozložiteľná zložka takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu. Vyhodené potraviny však aj dnes končia hlavne na skládkach a v spaľovniach namiesto kompostární alebo moderných bioplynových staníc.

Je to však obrovská škoda. Bioodpad v sebe ukrýva obrovský potenciál nahromadenej energie, ktorú už dnes vieme efektívne využiť. Práve CEBZ totiž prichádza s najmodernejšou technológiou spracovania bioodpadu, zvlášť z hnedých a zvlášť zo zmesových nádob, ktorá vytvára doslova energiu z odpadu.

5 000
domácností

Ročne vyrobíme 7 miliónov kubíkov
bioplynu, množstvo dostatočné
pre vykurovanie 5 000
domácností
prostredníctvom
centrálneho zásobovania
tepla.

melon

Čo všetko
vieme spracovať

 • Zmesový komunálny odpad
 • Bioodpad z triedeného zberu ako:
  • Šupy a zvyšky z ovocia a zeleniny
  • Kávové a čajové zvyšky
  • Vaječné a orechové škrupiny
  • Neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu
  • Izbové rastliny
  • Záhradný bioodpad ako tráva, lístie, vetvičky, piliny, slama, zostatky plodín, rastlín a kvetov, popol z dreva a iné biologické odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu v zmysle povolenia

Zbavíme mestá
vlastného odpadu

Každoročne končí v odpade takmer milión ton potravín. Len v rodinných domoch sa produkcia bioodpadov pohybuje okolo 400 000 ton ročne. Práve inovatívna technológia spracovania odpadu v CEBZ dokáže toto množstvo potravín premeniť na bio energiu a bio produkty.

Pri plnej
kapacite dokáže
CEBZ vyprodukovať kompost,
ktorý by stačil na prihnojenie
viac ako 1000 hektárov
trávnika.

zemina

Bioodpad
vie byť riadna
šupa.

Triedenie a spracovanie bioodpadu v CEBZ je šetrné k
životnému prostrediu. Dokáže zároveň ušetriť nemalé
finančné prostriedky na poplatkoch za skládkovanie,
ktorých výška bude každý rok narastať. Ako vieme
bioodpad využiť?

Vykurovanie domácností

Ročne vyrobíme 7 miliónov kubíkov bioplynu, množstvo dostatočné na vykurovanie 1 000 rodinných domov alebo 5 000 domácností prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla.

Hnojenie
na poliach a záhradách

Využívanie prírodného kompostu pomáha zlepšovať kvalitu pôdy prísunom organickej hmoty a živín. Zároveň prispieva k udržateľnému poľnohospodárstvu a ako náhrada umelých hnojív.

Doprava
v meste

Biometán nájde svoje využite aj v doprave. Vďaka nemu dokážeme ročne poháňať približne 60 autobusov a 25 zvozových áut na CNG pohon.

Kontrola
kvality
ovzdušia

CEBZ pozitívne vplýva na kvalitu ovzdušia zachytávaním metánu, ktorý sa inak nekontrolovane produkuje na skládke alebo pri nesprávnom kompostovaní.